ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا

تئاتر کودککلوپ پاندا شما را به دیدن تئاتر ویژه کودکان
با نام "مورچه ای به نام موری" دعوت می نماید
مکان:بلوار هاشمیه بین هاشمیه 20 و 22
زمان: یکم تا 12 شهریور ماه 95
ساعت شروع:
18

نظرات :


با ما در ارتباط باشید