ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا

دستهایشدست هایش

 

      زمانی که کودکی دست کوچک خود را در دست شما می فشارد ، ممکن است دستش آغشته به بستنی یا یخ در بهشت باشد . حتی ممکن است زیر انگشتش یا اینکه نوارچسبی دور انگشت شصتش باشد . این ها مهم نیست ، مهم آن است که این دست کوچک که در میان دست شما قرار گرفته ، دستی است که به آینده تعلق دارد .

        ممکن است این دست روزی کتاب آسمانی یا طپانچه ای به دست گیرد، ارگ کلیسایی بنوازد یا گردونه قماری را بچرخاند، به نرمی و مهربانی زخمی را پانسمان کند یا لرزان و ترسان سرنگ
 مواد مخدری را چنگ زند .

       این دست در همین لحظه در دست شماست. این دست نمایانگر شخصیت تمام عیار او در مقیاس بسیار کوچک تر است. شخصیتی که مثابه شخصی منحصر به فرد محترم است و رشد و بالندگی آن تا دوران بزرگسالی وظیفه شماست .

 

                                                                                                                       برگرفته از:

                                                                                                           جانب عشق عزیز است فرو مگذارش.

                                                                                                                گردآورنده : خانم معینی-

نظرات :


با ما در ارتباط باشید