ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا

پسر بچه عصبانیپسر بچه عصبانی

وقتی عصبانی هستید مواظب حرف زدنتان           باشید عصابیت شما فروکش خواهد کرد

ولی حرفهایتان برای همیشه... باقی می مانند .

                                                                                                                                                                

پسر بچه ای بود که اخلاق خوبی نداشت و همه اطرافیان از این رفتار او خسته شده بودند روزی پدرش او را صدا کرد و گفت پسر، دلم می خواهد کاری برای من انجام بدهی . پسر گفت باشه .

پدر او را به اطاقی برد و جعبه میخی بدستش داد و گفت : پسرم از تو می خواهم که هر بار که عصبانی شدی میخی بر روی این دیوار بکوبی .

روز اول پسر بچه 37 میخ به دیوار کوبید . طی چند هفته بعد ؛ همان طور که یاد می گرفت چگونه عصبانیتش را کنترل کند ، تعداد میخهای کوبیده شده به دیوار کمتر می شد . او فهمید که کنترل عصبانیتش آسانتر از کوبیدن میخها بر دیوار است . به پدرش گفت و پدر نیز پیشنهاد داد هر روز که می تواند عصبانیتش را کنترل کند یکی از میخها را از دیوار بیرون آورد . روزها گذشت و پسرک بالاخره توانست به پدرش بگوید که تمام میخها را از دیوار بیرون آورده است . پدر دست پسرک را گرفت و به کنار دیوار برد و گفت : پسرم تو کار خوبی انجام دادی اما به سوراخهای دیوار نگاه کن دیوار هرگز مثل گذشته نمی شود وقتی تو در هنگام عصبانیت حرفی را می زنی ؛ آن حرف ها هم چنین آثاری را در دل کسانی که دلشونو شکستیم به جای می گذارند که متاسفانه جای بعضی از اونها هرگز با عذر خواهی پر نمیشه .

هیچ تا حالا فکر کردیم چقدر از این میخها در دیوار دل دیگران فرو کردیم .

بیاییم از خدا بخواهیم که به ما آن قدر مهربانی و گذشت بدهد تا هرگز در دیوار دل دیگران میخی فرو نکنیم .

 

                                                                                                                       برگرفته از:

                                                                                                                یک قدم تا لبخند

نظرات :


با ما در ارتباط باشید