ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا

پژواک دنیا 

 

 

 

پژواک دنیا

 

 

 

 

 

 

عفو و گذشت پایه بیداری معنوی است .

 

 

 

 

 

 

دنیا مانند پژواک اعمال و خواسته های ماست . اگر به جهان بگویی: " سهم منو بده " دنیا مانند پژواکی که از کوه بر می گردد به تو خواهد گفت : " سهم منو بده "  و تو در کشمکش با دنیا دچار جنگ اعصاب می شود . اما اگر به دنیا بگویی : " چه خدمتی برایتان انجام دهم ؟"دنیا هم بتوخواهد گفت : " چه خدمتی برایتان انجام دهم ؟ " هر کس به دیگری زیانی برساند و یا ضربه ای به کسی بزند ، بیشترین زیان را خود از آن خود خواهد دید ، چرا که هر کس در دادگاه عدل الهی در برابر اعمال ناروای خودش مسئول است . به هر کاری که دست زدید نیاز به خداوند و خدمت به مردم را در نظر داشته باشید ، زیرا این شیوه زندگی معجزه آفرینان است . درستکارترین مردم جهان ، بیشترین احترام را به سوی خود جلب شده می بینند ، حتی اگر آماج بیشترین بدرفتاری ها و بی حرمتی ها قرار گیرند . تنها راه تغییر عادت ها ، تکرار رفتارهای تازه است .اگر شخصیت خود را با فعالیت های شغلی خویش می سنجید پس غیر واقعی نیست اگر بگویید وقتی کار نمی کنید فاقد شخصیت هستید .برای آغاز هر تحول در خود ، ابتدا منبع تولید ترس و نفرت را در وجود خود شناسایی و ریشه کن کنید .

 

از مهمترین کارهایی که به عنوان یک آدم بزرگ می توانید انجام دهید اینست که گهگاه به شادمانی دوران کودکی برگردید .

نظرات :


با ما در ارتباط باشید