ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا

کارگاه شماره 6 روانشناسی کودک و خانواده برگزار شدکارگاه شماره 6 وانشناسی کودک و خانواده با موضوع مخازن عاطفی کودک من برگزار شد

.

با حضور سرکار خانم حضرت زاده کارشناس ارشد روانشناسی و جمعی از والدین عزیز

نظرات :


با ما در ارتباط باشید