ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا

کارگاه شماره7 روانشناسی کودک و خانوادهکارگاه شماره (7) روانشناسی کودک و خانواده

با موضوع:راه کارهای مناسب تخلیه هیجانی

برگزار شد

با حضور کارشناس ارشد روانشناسی  سرکار خانم مژگان حضرت زاده و جمعی از والدین عزیز

 

نظرات :


با ما در ارتباط باشید