ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا
ابر کلوپ پاندا

ایستگاه قهرمان کوچولوایستگاه قهرمان کوچولو با اهداف خاص:
1.هماهنگی چشم و دست
2.برون ریزی هیجانی
3.کنترل هیجان
4.هماهنگی حرکتی توجه و تمرکز

نظرات :


با ما در ارتباط باشید